Hỏi- Đáp thủ tục cải cách, đơn giản hóa Thủ tục hành chính

Công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm, coi đây là khâu quan trọng của cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành đồng thời phát huy nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Câu hỏi 1: Công tác cải cách, đơn giản hóa Thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được triển khai thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm, coi đây là khâu quan trọng của cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành đồng thời phát huy nguồn lực của xã hội  đầu tư cho giáo dục theo tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Với nhận thức như trên, hàng năm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đều có Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính nhằm phát hiện kịp thời các TTHC còn rườm rà không phù hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân. Trên cơ sở Kế hoạch của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ lập Kế hoạch để rà soát các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách, đề xuất phương án đơn giản hóa trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực thi Phương án đơn giản hóa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng giao cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính kiểm soát chất lượng rà soát của các đơn vị, tiến hành rà soát độc lập và tham khảo ý kiến của các chuyên gia đối với các quy định, TTHC của Bộ để đảm bảo chất lượng rà soát. Trên cơ sở đó đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC tối ưu nhất.

Câu hỏi 2: Kết quả cắt giảm TTHC trong năm 2017?

Trả lời:

 Đến nay, Bộ GDĐT đã hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định TTHC năm 2017 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Tại Kế hoạch, đưa ra việc rà soát, đánh giá quy định TTHC đối với 03 nhóm TTHC, cụ thể:

- Nhóm 1: Rà soát và cắt giảm chi phí thực hiện TTHC đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến điều kiện thành lập, cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục:

Bộ đã thực hiện việc rà soát đối với 118 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ có các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đề xuất đơn giản hóa đối với các TTHC được rà soát. Kết quả: Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 46). Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung và cắt giảm chi phí thực hiện 46 TTHC (chiếm 39% tổng số TTHC được rà soát); bãi bỏ 21 TTHC không cần thiết, không phù hợp (chiếm 18% tổng số TTHC được rà soát).

- Nhóm 2: Rà soát và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC đối với nhóm TTHC, quy định liên quan tới chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên vùng khó khăn.

Bộ GDĐT đã tiến hành rà soát và kiến nghị tiếp tục ban hành chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, mở rộng đối tượng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng chính sách ưu tiên, thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc, tạo sự công bằng trong giáo dục đồng thời tiến hành việc cắt bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em, học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người khi tham gia thực hiện TTHC. Kết quả cụ thể: Cắt giảm 03/05 TTHC (đạt tỷ lệ 60% tổng số TTHC được rà soát).  Bộ GDĐT đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

- Nhóm 3: Rà soát và cắt giảm chi phí thực hiện TTHC đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến thi, tuyển sinh

Bộ GDĐT đã rà soát và cắt giảm chi phí thực hiện TTHC đối với 05 TTHC liên quan đến thi, tuyển sinh ngay từ khi dự thảo văn bản. Kết quả: Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi trung học phổ thống quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

Bộ GDĐT đã thực hiện việc tăng cường quyền tự chủ của các trường (xác định chỉ tiêu, lập đề án tuyển sinh, xác định điều kiện tuyển sinh, tham gia nhóm hay tuyển sinh độc lập; dự tính tỷ lệ ảo, xác định điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển…) theo đúng quy định của pháp luật. Trên thực tế, trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017, các trường đã minh bạch thông tin trong đề án tuyển sinh, cung cấp thông tin cần thiết cho thí sinh và minh bạch kết quả tuyển sinh.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục áp dụng công nghệ thông tin, và liên thông để giải quyết TTHC trong tất cả các khâu tuyển sinh đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và giảm được áp lực cho cả thí sinh và nhà trường tại các đợt tuyển sinh.

Bộ GDĐT đã chỉ đạo phương thức tuyển sinh năm 2017 đảm bảo khách quan, công bằng đối với tất cả thí sinh và các trường; thực hiện được mục tiêu đổi mới công tác thi tuyển sinh theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Phương thức mới đã được xã hội, thí sinh và các trường đánh giá cao.

Như vậy, Bộ đã hoàn thành 100% mục tiêu mà Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định TTHC năm 2017 của Bộ đã đưa ra (đối với 03 nhóm TTHC): Rà soát 128 TTHC, trong đó thực hiện đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC đối với 53 TTHC (đạt 41% tổng số TTHC được rà soát) và bãi bỏ 24 TTHC (đạt 19% tổng số TTHC được rà soát).

Câu hỏi 3: Việc cắt giảm có mang tính cơ học như cắt giảm một số thủ tục hành chính không cần thiết hoặc ghép các thủ tục hành chính với nhau?

Trả lời:

Việc rà soát, cắt giảm TTHC của Bộ Giáo dục và Đào tạo không mang tính cơ học mà được xem xét cụ thể, chi tiết, kỹ lưỡng về tính cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của từng bộ phận cấu thành của các thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Việc rà soát, cắt giảm TTHC gắn kết chặt chẽ với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức nhìn nhận các vấn đề, phương thức quản lý để cắt giảm các quy định, TTHC một cách thực chất, hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân, gỡ bỏ các rào cản cho các tổ chức đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cho các cơ sở giáo dục.

Việc cắt giảm TTHC đối với Bộ GD&ĐT không có nghĩa là chỉ giảm về số lượng TTHC. Đối với những quy định chưa rõ ràng, minh bạch vẫn cần thiết phải quy định thành TTHC. Đối với những TTHC rườm rà, không cần thiết, không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức sẽ được xem xét cắt bỏ.

Câu hỏi 4: Cơ sở của việc cắt giảm TTHC?

Trả lời: Cơ sở quan trọng nhất của việc cắt giảm TTHC là thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý. Bộ GDĐT cắt giảm trên cơ sở:

Thứ 1: Thay đổi tư duy từ cơ chế xin - cho, bao cấp sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục.

Thứ 2: Thay thế việc thực hiện và giải quyết TTHC bằng các biện pháp như: thông báo, tăng cường hậu kiểm, quy định chặt chẽ các chế tài quản lý.

Thứ 3: Tăng cường giám sát xã hội. Thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và người học về chất lượng đào tạo.

Câu hỏi 5: Việc cắt giảm TTHC có đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước (trong khi dư luận có lúc còn băn khoăn về chất lượng giáo dục nhất là đối với một số ngành đào tạo ở ĐH).

Trả lời:

Nguyên tắc chung là việc cắt giảm TTHC nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước như tăng cưởng kiểm tra, thanh tra và giám sát việc thực hiện quy định của các cơ sở giáo dục, kiên quyết xử lý với những cơ sở giáo dục thực hiện không đúng quy định của pháp luật. Cắt giảm TTHC không có nghĩa là thả nổi tự do mà vẫn tăng cường sự kiểm tra, giám sát.

Câu hỏi 6: Trong thời gian tới, việc cắt giảm TTHC tại Bộ sẽ được tiến hành ra sao?

Trả lời:

Trong thời gian tới và trước mắt trong năm 2018, Bộ tiếp tục quan tâm đặc biệt đến việc rà soát, cắt giảm mạnh các TTHC, các điều kiện kinh doanh không cần thiết. Để có Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC của năm 2018, Bộ  chuẩn bị khảo sát, tham vấn ý kiến đối với các đối tượng thực hiện TTHC như: các cơ sở giáo dục (trong đó có cả doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục), người học và cơ quan quản lý nhà nước (các Bộ, ngành có liên quan) theo tinh thần tăng cường hậu kiểm, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục. Mặt khác, Bộ GDĐT tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa TTHC và thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến giúp giảm gánh nặng chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục./.

Trung tâm Truyền thông giáo dục