Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017.

Danh sách các ứng viên được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://moet.gov.vn - trong file gửi kèm) để xin ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 13 tháng 7 năm 2017 đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2017.

Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm