Hoàn thành thẩm định vòng 2 sách giáo khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh lớp 10

Trong các ngày 07-12/12/2021, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 đã hoàn thành thẩm định vòng 2, thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý quy định rõ 5 tiêu chuẩn, 13 tiêu chí trong thẩm định sách giáo khoa.

Để đạt được thành công đó, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa, với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, khách quan, khoa học giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành theo kế hoạch.


Toàn cảnh buổi thẩm định vòng 2

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngay từ khi triển khai biên soạn sách giáo khoa, Bộ GDĐT đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học có uy tín tham gia biên soạn các bộ sách.

Nhiều đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các nhà khoa học có uy tín tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10. Ngày 06/10/2021 Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 đã tổ chức họp Vòng 1 để thẩm định các bản mẫu. Hội đồng đã chỉ rõ những nội dung cần chỉnh sửa trong các bản mẫu để các nhóm tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện theo đúng quy định. 

Trong các ngày 07-12/12/2021 vừa qua, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 đã tiếp tục thẩm định và hoàn thành vòng 2. Hội đồng đã ghi nhận nhiều đổi mới của tác giả sách giáo khoa để đảm bảo tính mở giúp giáo viên được sáng tạo trong dạy học phù hợp với đối tượng học sinh lớp 10.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đơn vị tổ chức thẩm định đã phối hợp tốt với Học viện Biên phòng làm công tác bảo đảm mọi mặt để Hội đồng làm việc, bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được Bộ GDĐT phê duyệt./.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

In trang