Đến năm 2025, hoàn thành biên soạn sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số bậc tiểu học

Ngày 27/01/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” (Chương trình).

Quyết định phân công trách nhiệm thực hiện của các Bộ, ngành trung ương và địa phương trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình.

Mục tiêu của Chương trình được xác định theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030.

Theo đó đến năm 2025, hoàn thành biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 8 tiếng dân tộc thiểu số đã được ban hành chương trình môn học (gồm tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, Mnông, Mông, Thái);

Bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với 08 tiếng dân tộc thiểu số sau khi biên soạn; Ban hành mới ít nhất 01 chương trình môn học của tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết để đưa vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông;

Đảm bảo đủ giáo viên tiếng dân tộc thiểu số, trong đó 45% giáo viên có trình độ chuẩn được đào tạo; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

Đến năm 2030, ban hành mới ít nhất 02 chương trình môn học của tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết để đưa vào dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông; Ban hành sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc trung học đối với những tiếng dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện biên soạn; sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học đối với những tiếng dân tộc thiểu số mới ban hành chương trình;

Bảo đảm đủ 100% sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học đối với các tiếng dân tộc thiểu số sau khi biên soạn. Phấn đấu đạt 100% giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số có trình độ chuẩn được đào tạo; 100% cán bộ quản lý giáo dục có liên quan về dạy học tiếng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng nâng cao năng lực.

5 nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra trong Chương trình gồm: Phát triển chương trình, sách giáo khoa và tài liệu dạy học tiếng dân tộc thiểu số; Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếng dân tộc thiểu số; Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng dân tộc thiểu số; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về dạy học tiếng dân tộc thiểu số; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình được xác định từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

* Xem Quyết định trong file đính kèm./.

Vụ Giáo dục Dân tộc

In trang
File đính kèm