Tờ gấp giáo dục và đào tạo năm 2016

Đây là nguồn số liệu được Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê năm học 2015-2016.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Vụ KHTC - Bộ GD&ĐT

File đính kèm