Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Ngày 09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ ký Quyết định 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Ngày 09/02/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phùng Xuân Nhạ ký Quyết định 709/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 và Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Số liệu thống kê về giáo dục thường xuyên

Số liệu thống kê về giáo dục thường xuyên trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019

Số liệu chung về đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng năm học 2018-2019

Số liệu chung về đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng năm học 2018-2019