Số liệu thống kê về giáo dục thường xuyên

Số liệu thống kê về giáo dục thường xuyên trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019

Số liệu chung về đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng năm học 2018-2019

Số liệu chung về đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng năm học 2018-2019