Số liệu thống kê giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015

Đây là nguồn số liệu được Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê năm học 2014-2015.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

File đính kèm