Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2011
 

STT Tên chương trình Số QĐ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm chương trình Thời gian thực hiện  Số lượng đề tài trong chương trình
1 Nghiên cứu sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu tự nhiên có hoạt tính sinh học  ở Việt Nam, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững  QĐ số 676/QĐ-BGDĐT ngày 18/02/2011 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội GS.TS.Phạm Văn Thiêm 2011-2015 4
2 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ chiếu sáng rắn QĐ số 677/QĐ-BGDĐT ngày 18/02/2011 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PGS.TS. Phạm Thành Huy 2011-2015 7
3 Chương trình nghiên cứu Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam  QĐ 1921/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2012 Trường Đại học Xây dựng  GS.TS.Phan Quang Minh 2011-2014 11
4 Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn một số địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2010-2020.  QĐ số 3325/QĐ-BGDĐT ngày 28/08/2012 Đại học Huế PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn   9
5 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng  QĐ 3525/QĐ-BGDĐT, ngày 07/09/2012 Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS. Trần Đình Kiên 2011-2014 7
6 Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững  QĐ 1086/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 Trường Đại học Giao thông Vận tải GS.TS.Phạm Duy Hữu 2014-2017 10
7 Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng công trình cầu quy mô nhỏ và trung bình QĐ 2218/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 Trường Đại học Xây dựng  PGS.TS. Phạm Duy Hòa 2016-2019 6

(Danh mục gồm 7 chương trình)./.

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2011
 

STT Tên chương trình Số QĐ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm chương trình Thời gian thực hiện  Số lượng đề tài trong chương trình
1 Nghiên cứu sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu tự nhiên có hoạt tính sinh học  ở Việt Nam, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững  QĐ số 676/QĐ-BGDĐT ngày 18/02/2011 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội GS.TS.Phạm Văn Thiêm 2011-2015 4
2 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ chiếu sáng rắn QĐ số 677/QĐ-BGDĐT ngày 18/02/2011 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PGS.TS. Phạm Thành Huy 2011-2015 7
3 Chương trình nghiên cứu Thiết kế và thi công nhà siêu cao tầng ở Việt Nam  QĐ 1921/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2012 Trường Đại học Xây dựng  GS.TS.Phan Quang Minh 2011-2014 11
4 Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn một số địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2010-2020.  QĐ số 3325/QĐ-BGDĐT ngày 28/08/2012 Đại học Huế PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn   9
5 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng  QĐ 3525/QĐ-BGDĐT, ngày 07/09/2012 Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS. Trần Đình Kiên 2011-2014 7
6 Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững  QĐ 1086/QĐ-BGDĐT ngày 27/3/2014 Trường Đại học Giao thông Vận tải GS.TS.Phạm Duy Hữu 2014-2017 10
7 Nghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao trong xây dựng công trình cầu quy mô nhỏ và trung bình QĐ 2218/QĐ-BGDĐT ngày 01/7/2016 Trường Đại học Xây dựng  PGS.TS. Phạm Duy Hòa 2016-2019 6

(Danh mục gồm 7 chương trình)./.

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT