Danh mục dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học năm 2012

STT Tên dự án Tổ chức chủ trì Thời gian thực hiện
1 Dự án nâng cấp Tạp chí Kinh tế và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt tiêu chuẩn quốc tế  (Quyết định số 6231/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2011) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 - 2015
2 Dự án nâng cấp Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Quyết định số 02/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 - 2014
3  Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế theo chuẩn quốc tế  (Quyết định số 197/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2012) Đại học Huế 2012 - 2015
4 Dự án Nâng cấp Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, định hướng theo các tiêu chí đánh giá quốc tế ISI  (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)  (Quyết định số 1289/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2012) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2012 - 2014
5 Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển Kinh tế bản tiếng Anh đạt tiêu chuẩn SCOPUS của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM  (Quyết định số 4265/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2012) Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017
6 Dự án nâng cấp Tạp chí Khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn quốc tế  (Quyết định số 6160/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2013) Đại học Đà Nẵng 2014-2018
7 Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học - công nghệ Thủy sản của Trường Đại học Nha Trang  (Quyết định số 1841/QĐ-BGDĐT ngày 28/05/2014) Trường Đại học Nha Trang 2015-2018

(Danh mục gồm 7 dự án)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học năm 2012

STT Tên dự án Tổ chức chủ trì Thời gian thực hiện
1 Dự án nâng cấp Tạp chí Kinh tế và Phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt tiêu chuẩn quốc tế  (Quyết định số 6231/QĐ-BGDĐT ngày 07/12/2011) Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 - 2015
2 Dự án nâng cấp Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Quyết định số 02/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2012 - 2014
3  Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế theo chuẩn quốc tế  (Quyết định số 197/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2012) Đại học Huế 2012 - 2015
4 Dự án Nâng cấp Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, định hướng theo các tiêu chí đánh giá quốc tế ISI  (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)  (Quyết định số 1289/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2012) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2012 - 2014
5 Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển Kinh tế bản tiếng Anh đạt tiêu chuẩn SCOPUS của Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM  (Quyết định số 4265/QĐ-BGDĐT ngày 10/10/2012) Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh 2013-2017
6 Dự án nâng cấp Tạp chí Khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn quốc tế  (Quyết định số 6160/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2013) Đại học Đà Nẵng 2014-2018
7 Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học - công nghệ Thủy sản của Trường Đại học Nha Trang  (Quyết định số 1841/QĐ-BGDĐT ngày 28/05/2014) Trường Đại học Nha Trang 2015-2018

(Danh mục gồm 7 dự án)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT