Danh mục nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cấp Bộ năm 2016

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO TỒN VÀ LƯU GIỮ NGUỒN GEN CẤP BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2477/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 7  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

1

Nghiên cứu bảo tồn các giống cam địa phương tại Nghệ An 

Trường Đại học Vinh

ThS. Trần Ngọc Toàn

2

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cá Nhụ (Eleutheronema rhadinum) tại vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Vinh

ThS. Tạ Thị Bình

3

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Râu mèo(Orthosiphon stamineus Benth) tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ nghiên cứu và đào tạo

Trường Đại học Nông lâm  - Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Văn Thông

4

Nghiên cứu bảo tồn cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm)  tại tỉnh Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm– Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Thị Thu Thủy

5

Nghiên cứu bảo tồn  nguồn gen cây sắn phục vụ công tác đào tạo ở Thái Nguyên

Trường Đại học Nông lâm  - Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

6

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen thực vật và vi sinh vật có giá trị ở rừng ngập mặn ở  các tỉnh phía Bắc

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Phan Duệ Thanh

7

Đánh giá khả năng kháng ung thư và tiềm năng ứng dụng của nguồn gen xạ khuẩn(tên la tinh được định danh) nội cộng sinh cây rừng ngập mặn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Dương Minh Lam

8

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Euricoma longifolia) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên  Huế

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan

9

Nghiên cứu bảo tồn giống Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Trường Đại họcNông lâm – Đại học Huế

PGS.TS. Trần Đăng Hòa

10

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây gấc và vừng tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Phạm Đức Toàn

(Danh mục gồm 10 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cấp Bộ năm 2016

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO TỒN VÀ LƯU GIỮ NGUỒN GEN CẤP BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 2477/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 7  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Chủ nhiệm nhiệm vụ

1

Nghiên cứu bảo tồn các giống cam địa phương tại Nghệ An 

Trường Đại học Vinh

ThS. Trần Ngọc Toàn

2

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cá Nhụ (Eleutheronema rhadinum) tại vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Trường Đại học Vinh

ThS. Tạ Thị Bình

3

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây Râu mèo(Orthosiphon stamineus Benth) tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ nghiên cứu và đào tạo

Trường Đại học Nông lâm  - Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Văn Thông

4

Nghiên cứu bảo tồn cây bảy lá một hoa (Paris polyphylla Sm)  tại tỉnh Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm– Đại học Thái Nguyên

TS. Vũ Thị Thu Thủy

5

Nghiên cứu bảo tồn  nguồn gen cây sắn phục vụ công tác đào tạo ở Thái Nguyên

Trường Đại học Nông lâm  - Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

6

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen thực vật và vi sinh vật có giá trị ở rừng ngập mặn ở  các tỉnh phía Bắc

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Phan Duệ Thanh

7

Đánh giá khả năng kháng ung thư và tiềm năng ứng dụng của nguồn gen xạ khuẩn(tên la tinh được định danh) nội cộng sinh cây rừng ngập mặn.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS. Dương Minh Lam

8

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Euricoma longifolia) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên  Huế

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Lan

9

Nghiên cứu bảo tồn giống Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Trường Đại họcNông lâm – Đại học Huế

PGS.TS. Trần Đăng Hòa

10

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây gấc và vừng tại miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ

Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Phạm Đức Toàn

(Danh mục gồm 10 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT