Danh mục nhiêm vụ bảo vệ môi trường năm 2016

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(kèm theo quyết định số 741 /QĐ-BGDĐT ngày 10  tháng 3  năm 2016)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Năm thực hiện

 

Nhiệm vụ chuyên môn

 

 

1

Biên soạn tài liệu và tập huấn về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho  giáo sinh các trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

2

Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động  ngoại khóa về giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở và tập huấn

Trường Đại học  Sư phạm – Đại học Huế

2016

3

Biên soạn tài liệu “Kỹ thuật môi trường giao thông” dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành giao thông vận tải và tập huấn thử nghiệm

Trường Đại học Giao thông

2016

4

 Xây dựng các modul giáo dục bảo vệ môi trường theo chủ đề trong chương trình THPT sau năm 2017

Trường Đại học Vinh

2016

5

 Xây dựng bộ clip hoạt hình và tài liệu về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non

Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

2016

6

Biên soạn tài liệu về giáo dục bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học cho các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm cộng đồng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2016

7

 Biên soạn tài liệu “Mô hình hóa các công nghệ xử lý nước thải” dùng trong các trường đại học đào tạo về Kỹ thuật Môi trường

Trường Đại học Xây dựng

2016

8

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên phát triển kỹ năng bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

2016

9

Đề xuất giải pháp tăng cường  giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

10

Biên soạn tài liệu  và tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho sinh viên/ giảng viên sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

11

Biên soạn tài liệu và tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường biển đảo cho giáo sinh các trường đại học sư phạm khu vực ven biển miền trung.

Trường Đại học Quy Nhơn

2016

(Danh mục Nhiệm vụ chuyên môn gồm 11 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục nhiêm vụ bảo vệ môi trường năm 2016

DANH MỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016
(kèm theo quyết định số 741 /QĐ-BGDĐT ngày 10  tháng 3  năm 2016)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Năm thực hiện

 

Nhiệm vụ chuyên môn

 

 

1

Biên soạn tài liệu và tập huấn về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho  giáo sinh các trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

2

Biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động  ngoại khóa về giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cho giáo viên và học sinh trung học cơ sở và tập huấn

Trường Đại học  Sư phạm – Đại học Huế

2016

3

Biên soạn tài liệu “Kỹ thuật môi trường giao thông” dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành giao thông vận tải và tập huấn thử nghiệm

Trường Đại học Giao thông

2016

4

 Xây dựng các modul giáo dục bảo vệ môi trường theo chủ đề trong chương trình THPT sau năm 2017

Trường Đại học Vinh

2016

5

 Xây dựng bộ clip hoạt hình và tài liệu về giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên mầm non

Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

2016

6

Biên soạn tài liệu về giáo dục bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học cho các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm cộng đồng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2016

7

 Biên soạn tài liệu “Mô hình hóa các công nghệ xử lý nước thải” dùng trong các trường đại học đào tạo về Kỹ thuật Môi trường

Trường Đại học Xây dựng

2016

8

Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên phát triển kỹ năng bảo vệ môi trường cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

2016

9

Đề xuất giải pháp tăng cường  giáo dục bảo vệ môi trường trong nhà trường

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

10

Biên soạn tài liệu  và tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa cho sinh viên/ giảng viên sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

11

Biên soạn tài liệu và tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức về giáo dục môi trường biển đảo cho giáo sinh các trường đại học sư phạm khu vực ven biển miền trung.

Trường Đại học Quy Nhơn

2016

(Danh mục Nhiệm vụ chuyên môn gồm 11 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT