Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ Môi trường năm 2015

DANH MỤC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 15  tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Năm thực hiện

 

Nhiệm vụ chuyên môn

 

 

1

Xây dựng bài giảng điện tử (E-Learning) về tích hợp giáo dục môi trường trong môn địa lý, sinh học, hóa học cấp THCS (3 môn)

Trường Đại học Sư pham Hà Nội

2015

2

Xây dựng tài liệu tích hợp nội dung giáo dục BVMT phục vụ dạy học chuyên ngành Mỹ thuật trong các trường ĐH, CĐ

Trường Đại Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2015

3

Xây dựng chi tiết Chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường (Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2014)

Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

2015

(Danh mục Nhiệm vụ chuyên môn gồm 03 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ Môi trường năm 2015

DANH MỤC NHIỆM VỤ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 15  tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ

Năm thực hiện

 

Nhiệm vụ chuyên môn

 

 

1

Xây dựng bài giảng điện tử (E-Learning) về tích hợp giáo dục môi trường trong môn địa lý, sinh học, hóa học cấp THCS (3 môn)

Trường Đại học Sư pham Hà Nội

2015

2

Xây dựng tài liệu tích hợp nội dung giáo dục BVMT phục vụ dạy học chuyên ngành Mỹ thuật trong các trường ĐH, CĐ

Trường Đại Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2015

3

Xây dựng chi tiết Chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường (Thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2014)

Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam

2015

(Danh mục Nhiệm vụ chuyên môn gồm 03 nhiệm vụ)

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT