Danh mục các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2014

STT Tên dự án Tổ chức chủ trì Thời hạn thực hiện
1 Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ Viện MICA nhằm đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tần số vô tuyến trong tương tác người - hệ thống đa phương thức của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Quyết định 2218/QĐ-BGDĐT ngày 24/06/2013) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2014-2015
2 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (Quyết định 2275/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2013) Đại học Đà Nẵng (Trường ĐH Bách khoa) 2014-2015
3 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm đường bộ của Trường Đại học Xây dựng (Quyết định 2292/QĐ-BGDĐT ngày 27/06/2013) Trường Đại học Xây dựng 2014-2015
4 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Quang học - Quang phổ giai đoạn 2014-2015 của Trường Đại học Vinh  (Quyết định 2293/QĐ-BGDĐT ngày 27/06/2013) Trường Đại học Vinh 2014-2015
5 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm xây dựng công trình ngầm của Trường Đại học Mỏ-Địa chất (Quyết định 2297/QĐ-BGDĐT ngày 27/06/2013) Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2014-2015
6 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Công nghệ Mô phỏng và Thực tại ảo của Đại học Thái Nguyên (Quyết định 2305/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2013) Đại học Thái Nguyên (Trường ĐH CNTT & TT) 2014-2015
7 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm vật lý môi trường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Quyết định 2326/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2013) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2014-2015
8 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Quyết định 2324/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2013) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2014-2015
9 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm động vật học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (Quyết định 2340/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2013) Đại học Huế (Trường ĐH Sư phạm) 2014-2015
10 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm vật lý chất rắn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  (Quyết định 2339/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2013) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2014-2015
11 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Vật lý tính toán, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định 2638/QĐ-BGDĐT ngày 18/07/2013) Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM 2014-2015

(Danh mục gồm 11 dự án. Trong đó,  01 dự án do trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chủ trì đã được bàn giao nguyên trạng sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý) 

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT

Danh mục các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu năm 2014

STT Tên dự án Tổ chức chủ trì Thời hạn thực hiện
1 Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ Viện MICA nhằm đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tần số vô tuyến trong tương tác người - hệ thống đa phương thức của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Quyết định 2218/QĐ-BGDĐT ngày 24/06/2013) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 2014-2015
2 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (Quyết định 2275/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2013) Đại học Đà Nẵng (Trường ĐH Bách khoa) 2014-2015
3 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm đường bộ của Trường Đại học Xây dựng (Quyết định 2292/QĐ-BGDĐT ngày 27/06/2013) Trường Đại học Xây dựng 2014-2015
4 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Quang học - Quang phổ giai đoạn 2014-2015 của Trường Đại học Vinh  (Quyết định 2293/QĐ-BGDĐT ngày 27/06/2013) Trường Đại học Vinh 2014-2015
5 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm xây dựng công trình ngầm của Trường Đại học Mỏ-Địa chất (Quyết định 2297/QĐ-BGDĐT ngày 27/06/2013) Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2014-2015
6 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Công nghệ Mô phỏng và Thực tại ảo của Đại học Thái Nguyên (Quyết định 2305/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2013) Đại học Thái Nguyên (Trường ĐH CNTT & TT) 2014-2015
7 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm vật lý môi trường của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Quyết định 2326/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2013) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2014-2015
8 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Quyết định 2324/QĐ-BGDĐT ngày 28/06/2013) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2014-2015
9 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm động vật học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế (Quyết định 2340/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2013) Đại học Huế (Trường ĐH Sư phạm) 2014-2015
10 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm vật lý chất rắn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  (Quyết định 2339/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2013) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2014-2015
11 Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Phòng thí nghiệm Vật lý tính toán, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định 2638/QĐ-BGDĐT ngày 18/07/2013) Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM 2014-2015

(Danh mục gồm 11 dự án. Trong đó,  01 dự án do trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội chủ trì đã được bàn giao nguyên trạng sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý) 

Vụ KHCN - Bộ GD&ĐT