• 1. Văn phòng

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38697215; Fax: 024.38694085; E-mail: bogddt@moet.gov.vn
 • 2. Văn phòng Ban cán sự Đảng

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02432151397; Email: vp.bcsdang@moet.gov.vn
 • 3. Văn phòng Đảng - Đoàn thể

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38694908
 • 4. Vụ Tổ chức cán bộ

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38694886; Email: vutccb@moet.gov.vn
 • 5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38692191; Fax: 024.36230740; Email: vukhtcs@moet.gov.vn
 • 6. Vụ Cơ sở vật chất

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04.38684791; 04.38693892

 • 7. Vụ Giáo dục Mầm non

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38684665; Email: vugdmn@moet.edu.vn
 • 8. Vụ Giáo dục Tiểu học

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Fax: 024.38681079; Email: vugdth@moet.edu.vn
 • 9. Vụ Giáo dục Trung học

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38697285; Email: vugdtrh@moet.edu.vn
 • 10. Vụ Giáo dục Đại học

  Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38692392; 024.38681550; 024.38681474; Fax: 024.38681550; 024.38694905; Email: vugddh@moet.edu.vn