Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Thể chất

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Thể chất được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thể chất; hoạt động thể dục thể thao; công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giáo dục thể chất

a) Phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục thể chất;

b) Hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất;

c) Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học; phối hợp với các vụ bậc học kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất tại các cơ sở giáo dục.

2. Thể thao trường học

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục, đào tạo; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh, sinh viên;

b) Thực hiện việc bảo trợ nhà nước đối với Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Hội Thể thao học sinh Việt Nam; hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.

3. Y tế trường học

a) Hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học;

b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện công tác vệ sinh, an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên;

c) Hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ y tế trường học.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo