Chức năng, nhiệm vụ của Thanh Tra

Chức năng và nhiệm vụ của Thanh Tra được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng

a) Thanh tra hành chính đối với đại học quốc gia, đại học vùng; học viện, trường đại học, viện, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

c) Quản lý về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy.

2. Thanh tra chuyên ngành

a) Thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

c) Kiểm tra tính hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

3. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

a) Thực hiện công tác tiếp công dân của Bộ;

b) Thực hiện công tác xử lý đơn thư của Bộ;

c) Thực hiện giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thanh tra có các phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Thanh tra hành chính (Phòng Nghiệp vụ 1); Phòng Thanh tra chuyên ngành (Phòng Nghiệp vụ 2); Phòng Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo (Phòng Nghiệp vụ 3).

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Chánh Thanh tra.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo