Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chức năng và nhiệm vụ của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được quy định tại Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDDT Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. CHỨC NĂNG:

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Chiến lược, kế hoạch khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Hướng dẫn, đánh giá thực hiện chiến lược khoa học, công nghệ quốc gia trong các cơ sở giáo dục;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch dài hạn và hằng năm về phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

2. Thực hiện chính sách, luật pháp về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Hướng dẫn, đánh giá thực hiện chính sách, luật pháp về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong toàn ngành;

b) Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện quy định về quản lý khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

3. Hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường

a) Xây dựng, hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất phân bổ ngân sách các hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường hằng năm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

b) Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án khoa học và công nghệ có tác động đến toàn ngành và nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia;

c) Thẩm định, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo