Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ

1. Ông Vũ Đình Hòe

- Năm sinh 1912

- Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945 đến 2/3/1946)

 

2. Ông Đặng Thai Mai

- Năm sinh 1902

- Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/3/1946 đến 3/11/1946)

 

3. Ông Nguyễn Văn Huyên

- Năm sinh 1908

- Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (3/11/1946 đến 19/10/1975)

 

4. Ông Tạ Quang Bửu

- Năm sinh 1910

- Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

(01/10/1965 đến 3/7/1976)

 

 

5. Ông Nguyễn Đình Tứ

- Năm sinh 1932

- Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 
(03/7/1976 đến 26/2/1987)

 

6. Bà Nguyễn Thị Bình

- Năm sinh 1927

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (03/7/1976 đến 2/1987)

 

7. Phạm Minh Hạc

- Năm sinh 1935

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục  nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/1987 đến 3/1990) 

 

8. Ông Trần Hồng Quân

- Năm sinh 1937

- Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
( 26/2/1987 đến 1/3/1990)

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1/3/1990 đến 29/9/1997)

 

9. Ông Nguyễn Minh Hiển 

- Năm sinh 1948

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (30/9/1997 đến 23/6/2006)

 

 

10. Ông Nguyễn Thiện Nhân

- Năm sinh 1953

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (28/6/2006 đến 17/6/2010)

 

 

11. Ông Phạm Vũ Luận

- Năm sinh 1955

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (18/6/2010 đến 8/4/2016)

 

 

12. Ông Phùng Xuân Nhạ

- Năm sinh 1963

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/4/2016 đến nay).