Xin ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 02 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động (danh sách gửi kèm).

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân và có văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi, gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

In trang
File đính kèm