• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH DẠNG TÀI LIỆU MỞ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, 
 
QUY ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong việc đăng tải, trao đổi, lưu trữ thông tin số của cơ quan nhà nước.
2. Thông tư áp dụng đối với cơ quan nhà nước bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng nêu trên thực hiện những quy định tại Thông tư này.
Điều 2. Tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở các ứng dụng văn phòng ODF là Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 (tiêu chuẩn ISO/IEC 26300:2006) được quy định tại Quyết định số 1761/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
Điều 3. Quy định áp dụng
1. Việc đăng tải tài liệu (file) trên cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định như sau:
a) Tất cả các tài liệu văn bản, bảng tính, trình diễn dạng cho phép đọc và chỉnh sửa phải có định dạng theo Tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở các ứng dụng văn phòng ODF, cụ thể: định dạng .odt đối với tài liệu dạng văn bản; định dạng .ods đối với tài liệu dạng bảng tính; định dạng .odp đối với tài liệu dạng trình diễn.
b) Các tài liệu dạng chỉ đọc áp dụng Tiêu chuẩn định dạng Portable Document Format (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6.
2. Các cơ quan nhà nước chủ động quy định tại cơ quan, đơn vị mình việc sử dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF đối với các tài liệu dạng văn bản, bảng tính, trình diễn trong việc lưu trữ, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân.
Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để nghiên cứu giải quyết.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011
Thông tư Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 19/2011/TT-BTTTT Ngày ban hành 01/07/2011
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Minh Hồng
Ngày có hiệu lực 15/08/2011
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...