Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể và các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân (Danh sách kèm theo).

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân và có văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 10 tháng 10 năm 2023.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

 

In trang
File đính kèm