Xin ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 tập thể, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể và 03 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân (danh sách kèm theo).

Vụ Thi đua - Khen thưởng trân trọng đề nghị Báo Giáo dục và Thời đại, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân và có văn bản tổng hợp ý kiến phản hồi, gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 27 tháng 12 năm 2020.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

In trang
File đính kèm