Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu "AHLĐ" thời kỳ đổi mới

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để nghị xét tặng danh hiệu  "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 07/10/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng!

Vụ Thi đua - Khen thưởng