Kiểm tra thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019, đoàn kiểm tra do Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì đã phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục Quản lý chất lượng kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục tại 03 Sở Giáo dục và Đào tạo: Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các sở được kiểm tra đã bám sát các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; có văn bản hướng dẫn các đơn vị, trường học trong toàn ngành triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 về hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; Chỉ thị số 6168/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 về phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến; Công văn số 6122/BGDĐT-TĐKT ngày 28/12/2018 về khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Thực hiện tốt việc chia khối thi đua đối với các đơn vị trực thuộc sở (như Quảng Nam, Quảng trị); đã quan tâm tới đổi mới công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng giáo viên, nhân viên, đối tượng vùng sâu, vùng xa, khen đúng tỷ lệ.

Quan tâm tới việc phát hiện, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trên các báo, đài của địa phương; thực hiện tốt việc tôn vinh nhà giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như về tuyên truyền các gương điển hình trong phong trào thi đua; phát hiện, nhân rộng điển hình tiến tiến tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt hiệu quả…

Đoàn kiểm tra đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thời gian tới cần tiếp tục quán triệt văn bản hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể hóa tiêu chí thi đua cho phù hợp với từng trường/cơ sở giáo dục, tạo động lực để cán bộ quản lý và giáo viên phấn đấu thi đua; quan tâm việc phát hiện tuyền truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm tới việc phổ biến, nhân rộng kết quả áp dụng sáng kiến sau khi được công nhận.

Vụ Thi đua - Khen thưởng