Kế hoạch triển khai phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trong ngành giáo dục giai đoạn 2019-2025"

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 – 2025.

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người, thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tố chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 – 2025.

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày trong các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Đồng thời, bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.

Các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm đều phải thực hiện và báo cáo việc thực hiện Phong trào thi đua hằng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Vụ Thi đua - Khen thưởng

File đính kèm