Công văn số 2330/BGDĐT-TĐKT về việc thăm dò dư luận

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 04 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017 như sau:

1. Danh sách các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú:

Số TT

Họ và tên, Chức vụ, Đơn vị công tác

Hình thức đề nghị khen thưởng

1.

GS.TSKH Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước

Xét đặc cách Nhà giáo Nhân dân (chưa qua Nhà giáo Ưu tú)

2.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà giáo Nhân dân

3.

GS. TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nhà giáo Ưu tú

4.

TS Trần Văn Kiên, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý chất lượng

Nhà giáo Ưu tú

2. Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 30 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2017.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Vụ, Cục thông báo đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Các tập thể, cá nhân nếu có ý kiến về các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (nêu trên), đề nghị gửi về Vụ Thi đua – Khen thưởng trước ngày 12 tháng 6 năm 2017 để Tổ thư ký Hội đồng tập hợp kết quả thăm dò dư luận, báo cáo Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú cơ quan Bộ.

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

File đính kèm