Danh sách tập thể, cá nhân Bộ trưởng biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị giao ban cơ quan Bộ tháng 04 năm 2017

DANH DÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN BỘ TRƯỞNG BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG
TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN
CƠ QUAN BỘTHÁNG 04 NĂM 2017

TT

Tên đơn vị

Họ và tên cá nhân

Chức vụ/đơn vị công tác

Thành tích (minh chứng)

1

Vụ Công tác học sinh, sinh viên

 

 

Năm 2017, Bộ chủ trì soạn thảo 02 văn bản hướng dẫn Luật (Luật đâu tư và Luật trẻ em), gồm:

1/ Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục(quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư – Vụ Pháp chế chủ trì – hạn trình tháng 1/2017): Ngày 16/01/2017, Bộ đã trình Chính phủ.

2/ Nghị định quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường(quy định chi tiết Luật trẻ em- Vụ CTHSSV chủ trì – hạn trình tháng 3/2017).

Ngày 24/3/2017, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ các văn bản quy định chi tiết thi hành luật do các Bộ ngành chủ trì soạn thảo. Đối với Nghị định quy định chi tiết Luật trẻ em do Vụ CTHSSV chủ trì soạn thảo: đang xin ý kiến các Bộ, ngành và đăng mạng xin ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan (chậm so với thời hạn 24 ngày tính từ 01/3/2017). Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 15/4/2017 để xem xét, ký ban hành đảm bảo kịp thời có hiệu lực đồng thời với Luật trẻ em (ngày 01/6/2017).

Sau cuộc họp, Vụ CTHSSV đã rất tích cực tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiếp độ soạn thảo, phối hợp cùng với Vụ Pháp chế làm việc với Vụ Khoa giáo - Văn xã (VPCP) để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (12/4/2014); phối hợp rất tốt với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để sớm tổ chức họp Hội đồng thẩm định (ngày 14/4/2017) và tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định, chỉnh sửa hồ sơ dự thảo nghị định (làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật); hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ ký trình Chính phủ ngày 18/4/2017.

Đây là các văn bản hướng dẫn Luật, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm thành viên Chính phủ hằng tháng và phải báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất (tháng 5/2017). Việc Vụ CTHSSV hoàn thiện hồ sơ để lãnh đạo Bộ ký trình Chính phủ kịp thời thể hiện sự nỗ lực rất lớn của đơn vị chủ trì soạn thảo, cùng với công tác phối hợp rất tốt với các đơn vị của Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, giúp Bộ hoàn thành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật.

 

2

Vụ Pháp chế

 

 

Vụ Pháp chế đã tích cực phối hợp với Vụ CTHSSV trong việc xây dựng các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Hoàn thành tốt 03 nhiệm vụ trong tháng 4

3

 

Ông Bùi Tiến Dũng, Chuyên viên chính

Vụ Công tác học sinh, sinh viên

- Là đầu mối giúp Lãnh đạo Vụ trình Bộ trưởng ban hành Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

- Hoàn thiện Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”. Hiện Bộ trưởng đã ký Tờ trình số 253/TTr-BGDĐT ngày 11/4/2017 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Quyết định ký ban hành.

- Là chuyên viên đầu mối giúp Lãnh đạo Vụ trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 327/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2017-2020.

- Là đầu mối giúp Lãnh đạo Vụ trình Bộ trưởng phê duyệt công văn số 778/BGDĐT-CTHSSV ngày 1/3/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều di dân tự do về Việt Nam và nghiên cứu ban hành các chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng này.

- Là đầu mối giúp Lãnh đạo Vụ trình Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 16 tháng 3năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo  ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyêt định số 152/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Là đầu mối giúp Lãnh đạo Vụ trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định số 1349/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ,bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4

 

Ông Nguyễn Nho Huy, Chuyên viên chính

 

Vụ Công tác học sinh, sinh viên

- Có nhiều sáng tạo, tích cực, chủ động trong việc tham mưu xây dựng dự thảo Đề án thành lập và dự thảo chức năng, nhiệm vụ của Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục thể chất (Phối hợp với Vụ TCCB trình Bộ trưởng đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, hiệu quả).

- Tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổng hợp của Vụ: dự thảo các báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội, trả lới báo chí về về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

5

 

Ông Nguyễn Quốc Vượng,

Chuyên viên Cao cấp

Vụ Giáo dục Quốc phòng

- Dự thảo, Quyết định, kế hoạch ban hành Điều lệ Hội thao, tổ chức thực hiện GDQPAN học sinh THPT toàn quốc năm 2017.

- Triển khai đến các sở giáo dục và đào tạo của 63 tỉnh, thành phố cử đoàn vận động viên tham gia.

- Cùng Với Lãnh đạo Vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ công an, Sở GD&ĐTThành phố Hà Nội và các ban ngành để  Hợp đồng tổ chức Hội thao.

6

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng,

Chuyên viên chính

Vụ Giáo dục đại học

Có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ trì xây dựng và trình lãnh đạo Bộ 02 văn bản quy phạm pháp luật:

- Thông tư 05/2017 ngày 25/01/ 2017 về việc Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy;

- Thông tư 07/2017 ngày 15/03/ 2017 về việc Liên kết đào tạo trình độ đại học.

Cộng

02 tập thể

04 cá nhân