Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm 2017

Nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Bộ trưởng phát động, ngày 29 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 6351/BGDĐT-TĐKT và 6352/BGDĐT-TĐKT về việc hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2016-2017 đối với khối Sở Giáo dục và Đào tạo và khối Giáo dục đại học.

Nội dung của hai văn bản nêu trên có nhiều điểm mới so với năm học trước, cụ thể:

Về nội dung đánh giá thi đua số lượng lĩnh vực đánh giá giảm từ 19 xuống còn 11 (đối với khối Sở Giáo dục và Đào tạo), từ 14 lĩnh vực xuống 8 lĩnh vực (đối với khối Giáo dục đại học).

Tiêu chí đánh giá ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đặc biệt các tiêu chí đánh giá gắn với 9 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đánh giá được công tác chỉ đạo đổi mới, sáng tạo, sự tiến bộ trong dạy và học của các cơ sở giáo dục.

Về việc xét khen thưởng, được quy định xét theo khối, cụm thi đua lấy tổng điểm từ cao xuống thấp, các tiêu chí đánh giá phải gắn với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thẩm định minh chứng, sản phẩm trước khi trình về đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phụ trách đánh giá.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

File đính kèm