Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019.

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công trực tiếp công dân năm 2019 của Lãnh đạo Bộ như sau:

 

Tháng Thời gian Lãnh đạo Bộ trực tiếp công dân
1 Thứ sáu, ngày 25 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
2 Thứ Hai, ngày 25 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
3 Thứ Hai, ngày 25 Thứ trưởng Lê Hải An
4 Thứ Năm, ngày 25 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
5 Thứ Hai, ngày 27 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
6 Thứ Ba, ngày 25 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
7 Thứ Năm, ngày 25 Thứ trưởng Lê Hải An
8 Thứ Hai, ngày 26 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
9 Thứ Tư, ngày 25 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
10 Thứ Sáu, ngày 25 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
11 Thứ Hai, ngày 25 Thứ trưởng Lê Hải An
12 Thứ Tư, ngày 25 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

 

(Thanh Tra)