Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công trực tiếp công dân năm 2018 của Lãnh đạo Bộ như sau:

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm./.

Thanh tra

File đính kèm