Tăng cường hoạt động đổi mới thanh tra giáo dục

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ và Chi hội Luật gia Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo “Đổi mới thanh tra giáo dục theo Luật Thanh tra 2010, kết quả và những vấn đề đặt ra”.

Phát biểu tại hội thảo, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, gắn với quá trình phát triển giáo dục, thanh tra giáo dục từng bước phát triển với quy mô tổ chức, hoạt động phù hợp quy định của pháp luật về thanh tra. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, tổ chức và hoạt động thanh tra có nhưng đặc điểm khác nhau thể hiện rõ nét ở các Nghị định quy định về thanh tra giáo dục.


Toàn cảnh hội thảo“Đổi mới thanh tra giáo dục theo Luật Thanh tra 2010, kết quả và những vấn đề đặt ra”

Triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 trong ngành giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đặc biệt, ngày 20/12/2016, Bộ trưởng đã ban hành Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là lần đầu tiên có một Chỉ thị chuyên đề về công tác thanh tra giáo dục. Chỉ thị đã nếu 07 vấn đề quan trọng định hướng cho công tác thanh tra giáo dục toàn quốc.

Chánh thanh tra cũng nhấn mạnh, bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, hàng năm Bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác thanh tra năm học, hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên đê, các văn bản về tổ chức, hoạt động khác. Việc tập huấn cho thanh tra các Sở, trường được tổ chức hàng năm với nhiều nội dung khác nhau; việc tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học được duy trì hàng năm, có chất lượng.

Tổ chức, cán bộ Thanh tra Bộ, thanh tra các Sở GD&ĐT, thanh tra nội bộ các trường đại học tiếp tục được kiện toàn. Đội ngũ thanh tra Bộ, Sở chuyên nghiệp, ổn định, nâng cao chất lượng; tổ chức và cán bộ thanh tra nội bộ cơ sở giáo dục đại học được kiện toàn một bước.

Hoạt động thanh tra đã chuyển mạnh từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý, không tổ chức hoạt động thanh tra sư phạm của nhà giáo mà chuyển sang cho hoạt động đánh giá nhà giáo theo chức năng nghề nghiệp hàng năm. Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT ngày càng chuẩn hóa từ xây dựng kế hoạch hàng năm đến tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra vẫn còn có những khó khăn, đó là sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa kế hoạch thanh tra với kế hoạch kiểm tra, vẫn còn sự chồng chéo trong hoạc động thanh tra cơ sở giáo dục, nhiều nơi còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm; quy trình thanh tra chưa được bảo đảm chặt chẽ, các kết luận thanh tra thường chậm, chất lượng chưa cao; việc triển khai hoạt động thanh tra giáo dục còn lúng túng, kết quả trong việc việc phối hợp giữa thanh tra Bộ với thanh tra bộ, ngành, địa phương cũng như thanh tra Sở với thanh tra tỉnh và các quận, huyện còn hạn chế; đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra ở một số địa phương còn thiếu.


Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã được đưa ra xoay quanh việc thi hành Luật thanh tra như “Các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành” của ThS Nguyễn Thị Hải Yến (Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ); “Một số bất cập trong tổ chức, hoạt động thanh tra và kiến nghị sửa đổi bổ sung Luật Thanh tra năm 2010 của Luật gia Đặng Thị Thu Huyền, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT; “Thanh tra hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước” của Luật gia Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Nghiệp vụ số 1, Thanh tra Bộ GD&ĐT; “Tham luận về Luật Thanh tra” của TS Phạm Ngọc Trúc (Học viện Quản lý Giáo dục),…

Nhằm mục đích hoàn thiện Luật Thanh tra, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục, Chánh Thanh tra Nguyễn Huy Bằng đưa ra một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra 2010.

Thứ nhất, tăng vị thế và tính độc lập của cơ quan thanh tra; bảo đảm hoạt động thanh tra thực quyền hơn.

Thứ hai, tăng cường năng lực cơ quan thanh tra, nhất là đội ngũ. Cần có đủ lực lượng cán bộ thanh tra để kiểm soát việc thực hiện đúng pháp luật, cần thành lập cơ sở giáo dục đại học về thanh tra.

Thứ ba, tăng trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng, tổ chức chỉ đạo hoạt động của cơ quan thanh tra.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế giao quyền thanh tra một số cơ quan gồm các tổng cục, cục. Đối với giáo dục, cần xem xét khôi phục chức năng thanh tra chuyên ngành cho phòng GD&ĐT.

Thứ năm, làm rõ hơn giữa hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra nhân dân, thanh tra nội bộ; bổ sung chức năng điều tra trong hoạt động thanh tra.

Thứ sáu, quy định mở hơn trong quá trình thanh tra, nhất là các hoạt động đặc thù.

Trung tâm truyền thông giáo dục