Sửa đổi tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Khoa học an ninh, Khoa học quân sự

Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg đã thay đổi tiêu chí bài báo khoa học đối với ứng viên GS, PGS các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học an ninh và ngành Khoa học quân sự, liên quan đến bí mật nhà nước.

Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nội dung của Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg là sửa đổi, bổ sung khoản 8 điều 5 và khoản 7 điều 6 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, đều liên quan tới yêu cầu về bài báo khoa học với ứng viên GS, PGS.

Trong đó, điểm mới là có sự thay đổi về tiêu chí bài báo khoa học đối với ứng viên các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học an ninh và ngành Khoa học quân sự liên quan đến bí mật nhà nước, thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Cụ thể, tiêu chí bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng tiêu chí các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh (sau đây gọi tắt là bài báo thay thế).

Tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu.

Với ứng viên giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Với ứng viên phó giáo sư, bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Đồng thời, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg cũng thay thế Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg; trong đó quy định cách tính điểm quy đổi đối với bài báo khoa học, kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, sách phục vụ đào tạo và báo cáo khoa học.

Tại Phụ lục I cũng quy định cụ thể danh mục chuyên ngành và tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh.

Cục NG&CBQLGD

In trang