Nhân viên trường học nhận được sự quan tâm đầy đủ về chế độ, chính sách

Thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nhân viên trường học đã và đang được đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách như nhân viên khối ngành khác. Bên cạnh việc đảm bảo các chế độ, lương thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục có những đề xuất để động viên lực lượng lao động này thực hiện tốt chức trách của mình.

Đảm bảo vị trí việc làm

Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, công tác hỗ trợ phục vụ có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của mỗi nhà trường, bao gồm: công tác văn thư, tài chính kế toán, thư viện, thiết bị, thủ quỹ, công nghệ thông tin, y tế…Trong các công việc hỗ trợ phục vụ, có công việc hỗ trợ trực tiếp công tác chuyên môn, dạy và học của nhà trường như: công tác thư viện, thiết bị thí nghiệm, công nghệ thông tin; có công việc hỗ trợ công tác quản lý và điều hành như: văn thư, tài chính kế toán…, tất cả đều không thể thiếu trong các nhà trường.

Đối với cấp học mầm non, các vị trí việc làm nhân viên trường học gồm: y tế, kế toán, thủ quỹ, văn thư (được bố trí tối đa 2 người là viên chức thực hiện nhiệm vụ). Ngoài ra, các trường được hợp đồng nhân viên nấu ăn và bảo vệ với số người tùy theo quy mô, số lượng trẻ của nhà trường (Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên Bộ GDĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập).

Đối với cấp học phổ thông, các công việc y tế, kế toán, thủ quỹ, văn thư, thư viện - thiết bị, giáo vụ, kỹ thuật CNTT, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật ở các cấp học đều được quy định là vị trí việc làm và được bố trí viên chức để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể, các nhà trường được bố trí lao động hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh, bảo vệ, nấu ăn. Do đó, viên chức trong các trường học không chỉ là giáo viên và cán bộ quản lý mà còn có đội ngũ nhân viên làm công việc hỗ trợ phục vụ.

Đầy đủ chức danh nghề nghiệp

Để chuẩn hóa đội ngũ nhân viên trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương cho các vị trí nhân viên đặc thù ngành Giáo dục được bố trí viên chức thực hiện nhiệm vụ như: Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập; Thông tư số 07/TT-BGDĐT  quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường PTDT nội trú; trường THPT chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập; Thông tư số 08/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.  

Các nhân viên trường học khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với Bộ Nội vụ áp dụng theo các văn bản của các bộ chuyên ngành, cụ thể: Viên chức làm công tác y tế trường học, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ thì được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, y sĩ. Viên chức làm công tác thư viện trường học, có đủ tiêu chuẩn của các chức danh nghề nghiệp thư viện quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ VHTT&DL và Bộ Nội vụ thì được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp thư viện.

Quy định cũng nêu rõ viên chức phụ trách CNTT trong nhà trường, có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ thì được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp kỹ sư, kỹ thuật viên. Viên chức làm công tác văn thư trong trường học, có đủ tiêu chuẩn của các chức danh nghề nghiệp văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp ngạch văn thư. Viên chức làm công tác kế toán trong trường học, có đủ tiêu chuẩn của các chức danh nghề nghiệp kế toán quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính được xem xét để bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp ngạch kế toán.

Nhiệm vụ và chế độ đãi ngộ

Nhiệm vụ của từng nhân viên trường học được quy định cụ thể tại các Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và theo sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định số lượng nhân viên trường học tại các Thông tư quy định danh mục khung vị trí trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tùy vào quy mô từng trường, từng cấp học mà các nhóm vị trí nhân viên trường học được bố trí số lượng người phù hợp, bảo đảm quy định tuần làm việc 40 giờ. Đối với cấp học mầm non và các trường phổ thông có quy mô nhỏ, nhân viên trường học phải kiêm nhiệm công việc khác ngoài công việc chuyên môn chính để bảo đảm định mức lao động.   

Đến nay, nhân viên trường học được bổ nhiệm xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương. Ngoài ra, một số nhân viên được hưởng phụ cấp như các nhân viên trong các ngành, lĩnh vực khác: Nhân viên thư viện trường học được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/2/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin; Nhân viên thiết bị, thí nghiệm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm quy định tại công văn số 9552/TCCB ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhân viên y tế trường học được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Nhân viên kế toán trường học được hưởng phụ cấp theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Nội vụ và Bộ tài chính ngày 15/11/2013.

Nhân viên trường học được bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo quy định của các Bộ quản lý viên chức chuyên ngành. Đối với nhân viên đặc thù ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.  

Có thể nói, nhân viên trường học đang được hưởng chế độ chính sách đầy đủ như nhân viên trong các ngành, lĩnh vực khác và được chuẩn hóa bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như các viên chức khác. Đồng thời, các nhân viên trường học cũng được quan tâm, chú ý bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác giáo dục và đào tạo.

Cục NG&CBQLGD