Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng thường cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, Thông tư ban hành kèm theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, gồm 4 phần:

Phần 1. Mục đích:

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của cán bộ quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ để thực hiện mục tiêu của giáo dục mầm non, đáp ứng các yêu cầu  phát triển giáo dục mầm non theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Phần 2. Đối tượng bồi dưỡng:

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở GDMN); các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện bồi dưỡng CBQL cơ sở GDMN.

Phần 3. Nội dung Chương trình:

- Nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của cả nước (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 1).

- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chủ trương, chính sách phát triển GDMN, Chương trình GDMN, các hoạt động giáo dục thuộc Chương trình GDMN.

- Nội dung chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển GDMN của mỗi địa phương (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 2).

-  Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về chính sách, định hướng phát triển GDMN của địa phương, thực hiện Chương trình GDMN; phối hợp với các dự án để triển khai kế hoạch BDTX (nếu có).

- Nội dung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (gọi là nội dung chương trình bồi dưỡng 3).

CBQL cơ sở GDMN chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp. Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị cơ sở GDMN của CBQL cơ sở GDMN, cụ thể: Số lượng mô đun tự chọn hằng năm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực quản trị trường mầm non, gồm có 34 mô đun (ký hiệu QLMN 1, QLMN 2…QLMN 36). Tổng số tiết là 720 tiết, thời lượng mỗi mô đun 20 tiết (10 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành). Các mô đun được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể:

Tiêu chuẩn 1.Phẩm chất nghề nghiệp

Tiêu chuẩn 2. Quản trị nhà trường

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường nhà trường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin

Phần IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình

1. Việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDMN gồm 03 nội dung chương trình bồi dưỡng đã xác định tại mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi CBQL cơ sở GDMN  thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm học, bao gồm:

- Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học);

b) Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng chương trình bồi dưỡng 01 và chương trình bồi dưỡng 02 phù hợp nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bắt buộc trong năm học của mỗi CBQL cơ sở GDMN (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm);

c) Căn cứ nội dung chương trình bồi dưỡng 03, CBQL cơ sở GDMN tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.

3. Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDMN được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý