Xác định đối tượng và mức hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong thời gian vừa qua có rất nhiều cơ sở giáo dục đại học (các trường) hỏi về việc xác định đối tượng và mức hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trả lời về vấn đề này, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nội dung tổ chức thực hiện có quy định: “Người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo Thông tư này Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996, Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000, Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003, Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội quy định tại Bộ luật lao động, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Như vậy, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn có hiệu lực. Trong đó, thứ tự số 8 là danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục và đào tạo.

Việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức của các trường được quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 9552/TCCB ngày 26 tháng 09 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đề nghị các trường căn cứ vào các quy định nêu trên, xác định đối tượng và chi trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo đúng quy định của Pháp luật.

(Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý)