Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học

Triển khai Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thực hiện Đề án tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đầu mối là Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II).

Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhằm đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng công lập; đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

Theo Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT ngày 27/10/2017 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), kỳ thi được tổ chức thành 7 cụm thi tại các đơn vị: Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Cần Thơ. Kỳ thi được diễn ra bắt đầu từ 27-30/11/2017 tại Cụm thi Trường ĐH Vinh và kết thúc 16-19/01/2018 tại Cụm thi Trường ĐH Cần Thơ.

Sau khi kết thúc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) dự kiến tổ chức vào cuối tháng 01/2018 tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục