Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

Ngày 08 tháng 11 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Thông tư số 27).

Thực hiện Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 -2020", ngày  08 tháng 11 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập (Thông tư số 27).

Thông tư số 27 gồm 07 Điều. Nội dung chủ yếu của Thông tư bao gồm các quy định về:

(1) Tiêu chuẩn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

(2) Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

(3) Cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

(4) Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội.

Thông tư số 27 đã thay thế quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại mục I Thông tư liên ngành số 23/TTLT ngày 15 tháng 01 năm 1996 của Liên ngành Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông và thay thế khoản 3 Điều 22 Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học. Thông tư số 27 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24  tháng 12 năm 2017.

Thông tư số 27 ban hành (trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại công văn số 3472/BNV-CCVC ngày 03 tháng 7 năm 2017; của Bộ Tài chính tại công văn số 8855/BTC-HCSN ngày 03 tháng 7 năm 2017; của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại công văn số 10039-CV/TWĐTN-CTTN ngày 03 tháng 8 năm 2017) nhằm chuẩn hóa hệ thống các văn bản về chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giúp các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục có căn cứ để chọn, cử, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương cũng như bảo đảm quyền lợi, nâng cao vai trò đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các trường học.

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục