Về việc báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác phát triển đội ngũ và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục; để có cơ sở thực tiễn đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ phù hợp và giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục,Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung về ngũ  nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (theo mẫu báo cáo đính kèm).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Cục trước ngày 30/9/2017 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.3623.0604; bản mềm gửi về địa chỉ email: ttmhuong@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm