Về việc báo cáo thực trạng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên

Kính gửi: - Các cơ sở giáo dục đại học;
  - Các trường cao đẳng sư phạm.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác phát triển đội ngũ và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục, trong những năm qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đã chủ trì, phối hợp xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản liên quan.

Để có cơ sở thực tiễn đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung về chế độ, chính sách, cơ chế đãi ngộ phù hợp, tạo động lực và điều kiện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm báo cáo một số nội dung về đội ngũ tại đơn vị (theo đề cương báo cáo đính kèm).

Báo cáo của các đơn vị gửi về Cục trước ngày 30/9/2017 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.3623.0603; bản mềm gửi về địa chỉ email: trannga@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm