Danh mục các công trình đã dược thông qua Hội đồng cấp bộ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo

I. Giải thưởng Hồ Chí Minh:

1. Cụm công trình Ngôn ngữ học, gồm 3 công trình:

+) Phân tích diễn ngôn với ngôn ngữ văn chương (Cơ sở lí luận và thực hành phân tích trên ngữ liệu văn chương Việt Nam), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội – 2017

+) Giao tiếp, Văn bản, Mạch lạc, Liên kết, Đoạn văn,  Nxb Khoa học xã hội – 2003.

+) Ngữ pháp Việt Nam – Phần Câu, Nxb Đại học Sư phạm 2004

- Tác giả/đại diện tác giả công trình: GS.TS. Diệp Quang Ban

2. Cụm công trình “Tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng”, gồm 3 nhóm công trình:

+) Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị vô sinh cho vùng miền Trung và Tây Nguyên

+) Nghiên cứu hiện trạng và các giải pháp nhằm cải thiện công tác chăm sóc sức khoe phụ nữ tại cộng đồng

+) Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong sàng lọc bệnh lý tiền sản giật- sản giật và xây dựng phác đồ điều trị dự phòng

- Tác giả/đại diện tác giả công trình: GS.TS. Cao Ngọc Thành

II. Giải thưởng Nhà nước:

1. Cụm công trình Chủ nghĩa hiện thực và cá tính sáng tạo nhà văn, gồm 3 công trình:

+) Chủ nghĩa hiện thực Nam Cao, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 2001

+) Nhà văn, hiện thực đời sống và cá tính sáng tạo, Nxb Văn học, Hà Nội, 2002

+) Chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 2010

- Tác giả/đại diện tác giả công trình: GS.TS. Trần Đăng Xuyền (Trần Đăng Suyền)

  2. Công trình: Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI - XVIII (tập 1, 2) , Nxb Khoa học xã hội, 1982-1983

 - Tác giả: GS.TS.NGND Trương Hữu Quýnh (đã mất)

 - Đại diện tác giả công trình: Bà Đỗ Thu Hà (vợ)

3. Công trình “Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng một số vật liệu nano ô xít kim loại bán dẫn và tổ hợp nano các bon cho cảm biến khí”

 - Tác giả: GS.TS.Nguyễn Đức Chiến

 - Đại diện tác giả công trình: GS.TS.Nguyễn Đức Chiến

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

In trang