Xây dựng Chỉ thị Thủ tướng về cơ chế tài chính cho phát triển KHCN trong GDĐH

Ngày 7/7, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính cho phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, nhiều nội dung, vấn đề cụ thể được các đơn vị tập trung trao đổi, thảo luận như: Cơ chế doanh nghiệp đặt hàng đầu tư vào trường ĐH; quy hoạch phòng thí nghiệm dùng chung; quản lý, sử dụng tài sản công; xem xét đề nghị cho phép các trường ĐH sử dụng đất của trường để phục vụ đầu tư phát triển KHCN nhà trường; chính sách thu hút chuyên gia là việt kiều, người nước ngoài làm việc tại các cơ sở GDĐH Việt Nam; khoán đến sản phẩm cuối cùng và giao quyền cho các cơ sở GDĐH trong phê duyệt thuyết minh và thực hiện các nhiệm vụ cấp Bộ,…

Lưu ý về quá trình xây dựng dự thảo Chỉ thị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, Ban soạn thảo cần xây dựng báo cáo khảo sát tổng hợp ý kiến từ các cơ sở GDĐH, ý kiến của các đơn vị trong Bộ và các Bộ ngành liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…

Báo cáo khảo sát chi tiết cần tập hợp các nhóm vấn đề do trường đại học phản ánh, nêu rõ những vướng mắc hiện tại, làm căn cứ cho những nội dung đề xuất trong Chỉ thị.

Về nội dung, Thứ trưởng yêu cầu dự thảo tập trung vào những nội dung có tính chất đột phá, liên quan đến tổ chức bộ máy nhân sự, quản lý tài chính tài sản, nhằm thúc đẩy KHCN trong GDĐH, hướng tới ba mục đích chính: Gia tăng công bố quốc tế; thúc đẩy ứng dụng chuyển giao; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong GDĐH.

Theo đó, cần thực hiện hai nhóm nhiệm vụ chính trong quá trình hoàn thiện dự thảo Chỉ thị này, liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật và đầu tư, bố trí nguồn lực.

Về văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo Chỉ thị đề nghị các Bộ ngành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Luật, Nghị định, Thông tư hiện đang gây vướng mắc cho hoạt động KHCN trong cơ sở GDĐH.

Về đầu tư, bố trí nguồn lực, hiện nay đầu tư cho KHCN nói chung, KHCN trong GDĐH còn rất ít. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xem xét tăng tỷ lệ đầu tư cho KHCN trong GDĐH trong tổng ngân sách đầu tư KHCN cả nước hàng năm. Đây là cơ sở cho các chính sách kế tiếp để đầu tư cho các trường ĐH định hướng nghiên cứu, Phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh,…

Theo dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, trong đó, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của phát triển KHCN trong cơ sở GDĐH với vai trò là trung tâm khởi phát sáng tạo tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư; xây dựng các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các nguyên vật liệu, hóa chất, thiết bị và các chi phí phục vụ nghiên cứu khoa học để làm cơ sở xây dựng dự toán các nhiệm vụ KHCN theo hướng khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang