Giải thưởng Bảo Sơn

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Quỹ Giáo dục Bảo Sơn của Tập đoàn Bảo Sơn phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả/nhóm tác giả sở hữu các sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có kết quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

Giải thưởng được tổ chức một lần/năm và bắt đầu được thực hiện từ năm 2011, giá trị Giải thưởng tăng dần theo từng năm. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được hoàn thiện và ứng dụng sâu rộng, mang lại những giá trị thiết thực trong thực tiễn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần phát triển đất nước. Năm 2019 là năm thứ 8 Giải thưởng Bảo Sơn được phát động, xét trao thưởng cho 05 lĩnh vực: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế bền vững; Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; văn học.

(Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường)