Nâng mức giá trị xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn 2017-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoan Bảo Sơn thông báo xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn 2017-2018 cho các lĩnh vực: Cải cách giáo dục và đào tạo; Xóa đói, giảm nghèo; Phát triển kinh tế bền vững; Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Văn học.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Tập đoàn Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn tài trợ, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam có công trình khoa học, sáng chế đã được áp dụng trong thực tiễn có hiệu quả, có đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.

Giải thưởng Bảo Sơn được xét tặng cho các công trình khoa học và  sáng chế theo các tiêu chí quy định tại Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn ban hành theo Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo trong các lĩnh vực:

- Cải cách giáo dục và đào tạo.

- Xóa đói, giảm nghèo

- Phát triển kinh tế bền vững.

- Y – dược học, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Văn học.

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 01 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất với mức thưởng tương đương 60.000 USD (Sáu mươi ngàn đô la Mỹ) theo tỷ giá của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao giải thưởng và kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cúp Bảo Sơn.

Thời gian, địa điểm xét Giải thưởng từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/03/2018: Nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn.

Địa điểm:  Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ ngày 01/04/2018 đến ngày 30/04/2018: Thẩm định các công trình và xét chọn Giải thưởng. Tháng 05/2018: Tổ chức trao Giải thưởng.

Đối tượng tham gia, hồ sơ đăng ký và trình tự, thủ tục xét tặng Giải thưởng: Theo Quyết định số 5252/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng Bảo Sơn đã được đăng tải tại địa chỉ: www.moet.gov.vn

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn) và của Quỹ Giáo dục Bảo Sơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ và tổ chức để trao tặng cho cá nhân người Việt Nam là tác giả/nhóm tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Thể lệ xét tặng giải thưởng Bảo Sơn và đã được ứng dụng có hiệu quả, đóng góp nổi bật và ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Việt Nam.

Giải thưởng ra đời nhằm nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quảng bá, phổ biến các công trình khoa học hoặc sáng chế đã được ứng dụng trong thực tế, khuyến khích tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với doanh nghiệp nhằm huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

File đính kèm