Hợp tác về khoa học và kỹ thuật với Viện Nghiên cứu phát triển Pháp

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán vừa thực hiện ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và kỹ thuật với Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD).

Theo đó, thỏa thuận này sẽ xác định một khung làm việc cho đối thoại và hợp tác, trao đổi thông tin; xúc tiến và giám sát các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và thông tin khoa học. Các lĩnh vực hợp tác được tập trung là: Mô hình hóa hệ phức hợp, Mô hình Toán học, Mô hình hóa cá nhân, Khai thác dữ liệu.


Hình ảnh tại buổi lễ ký kết

Hai bên đã tiến hành ký kết cụ thể hợp tác gồm các nội dung: Thành tựu chung hoặc của một trong hai bên, của các chương trình nghiên cứu hoặc của những sáng kiến cụ thể hai bên cùng triển khai; thành lập các đơn vị hoặc các phòng thí nghiệm nghiên cứu hợp tác quốc tế; quảng bá các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; các hoạt động đào tạo và xây dựng năng lực cho cán bộ nghiên cứu hoặc sinh viên; đặc biệt, VIASM và IRD-UMMISCO sẽ cùng giới thiệu ứng viên cho Chương trình Tiến sĩ quốc tế về mô hình hóa hệ phức hợp của của IRD (kết  hợp với Đại học Paris 6, Pháp).

Cùng với đó, hai bên cũng hợp tác cụ thể các công việc quảng bá tài liệu, thông tin, khoa học và kỹ thuật; Đồng tổ chức các trường đặc biệt (trường hè/ thu/ xuân, vv);  Tham gia vào các sự kiện và hoạt động nhằm duy trì và thúc đẩy nghiên cứu; Tìm kiếm và cùng xin tài trợ quốc tế, quốc gia hoặc khu vực;  Và bất kỳ hình thức hợp tác khác mà các bên đồng ý.

Chương trình thỏa thuận này sẽ thực hiện trong 4 năm.

Mộ số hình ảnh tại buổi lễ ký kết: