Hướng dẫn triển khai công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016

Chuẩn bị cho việc tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học và học viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) một số nội dung chính trong triển khai công tác tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 như sau:

1. Đối tượng tham gia Giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là sinh viên đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng (ngày 30/8/2016). Yêu cầu đơn vị xác nhận nội dung này trong công văn tham gia xét Giải thưởng của đơn vị.

2. Địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng

Đơn vị nộp hồ sơ Giải thưởng cho 06 đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đăng cai tổ chức đánh giá, xét giải vòng sơ khảo theo 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

- Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

- Lĩnh vực Khoa học Y, Dược: Trường Đại học Y Hà Nội;

- Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp: Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Lĩnh vực Khoa học Xã hội: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

- Lĩnh vực Khoa học Nhân văn: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Thời gian xét Giải thưởng

a) Đơn vị gửi hồ sơ Giải thưởng tới các đơn vị được giao đăng cai đánh giá và xét giải vòng sơ khảo: từ ngày 12/8/2016 đến hết ngày 30/8/2016.

b) Đánh giá đề tài và xét giải vòng sơ khảo: hoàn thành trước ngày 30/10/2016.

c) Gửi hồ sơ Giải thưởng và kết quả đánh giá đề tài vòng sơ khảo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo: hoàn thành trước ngày 05/11/2016.

d) Danh sách sinh viên thực hiện đề tài được chọn vào vòng chung khảo được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/11/2016.  

đ) Đánh giá đề tài và xét giải vòng chung khảo: hoàn thành trước ngày 30/11/2016.  

e) Danh sách sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào giữa tháng 12/2016, trước thời gian tổ chức lễ trao Giải thưởng.

f) Lễ trao Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2016 dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 01 năm 2017. Thời gian và địa điểm tổ chức buổi lễ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào giữa tháng 12 năm 2016.

4. Kinh phí thực hiện Giải thưởng

- Các đơn vị đóng góp kinh phí đánh giá và xét giải vòng sơ khảo cho các đơn vị đăng cai tổ chức.

- Kinh phí từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước của đơn vị được dùng để chi tiền thưởng hàng năm cho sinh viên và người hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt Giải thưởng theo định mức thưởng quy định.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường