Bộ GD&ĐT quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Ngày 11/4/2016, Bộ GD&ĐT đã có Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Quy định bao gồm các nội dung: xác định, tuyển chọn, thẩm định, tổ chức triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp bộ.


 

Yêu cầu đối với đề tài khoa học cấp bộ là phải có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ phát triển giáo dục, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trình độ cho giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ.

Đề tài cấp bộ được giao trực tiếp cho các tổ chức chủ trì đề tài là các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu khoa học và các tổ chức khoa học và công nghệ. Vụ Khoa học, Công nghệ và Mội trường, Bộ GD&ĐT phối hợp với các tổ chức chủ trì quản lý toàn diện đề tài cấp bộ được giao.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức chủ trì đề tài, tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nhiệm đề tài. Để xác định đề tài cấp bộ, Bộ GD&ĐT căn cứ vào tiềm lực khoa học và công nghệ giao số lượng đề tài cấp bộ cho các tổ chức trực thuộc.  Các tổ chức sau đó gửi đề xuất đề tài cấp bộ theo số lượng được giao và Bộ sẽ thành lập hội đồng tư vấn để xác định đề tài.

Các tiêu chí để xác định đề tài cấp bộ bao gồm: tính cấp thiết của đề tài; định hướng mục tiêu nghiên cứu của đề tài; nội dung nghiên cứu chính của đề tài; khả năng không trùng lắp với các đề tài khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện, các luận văn thạc sĩ, luận án tiễn sĩ đã bảo vệ; dự kiến sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, hiệu quả của đề tài; dự kiến kinh phí thực hiện đề tài.

Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học sẽ được tiến hành ở hai cấp, cấp cơ sở và cấp bộ. Đề tài được đánh giá, nghiệm thu cấp bộ ở 3 mức: Xuất sắc, đạt, không đạt. Sau khi được công bố xếp loại từ “Đạt” trở lên, chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì công bố kết quả nghiên cứu và tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ đẻ bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định hiện hành.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường