Danh sách các trường đại học công bố báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI năm 2020 (lần 1)

Cục Quản lý Chất lượng - BQL Chương trình ETEP công bố Báo cáo tự đánh giá theo bộ chỉ số TEIDI năm 2020 (lần 1)

Danh sách các trường công bố: 

1. Trường Đại học sư phạm – Đại học Huế: Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2020 - Danh mục minh chứng TEIDI

2. Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên: Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2020 - Danh mục minh chứng TEIDI

3. Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2020 - Danh mục minh chứng TEIDI

4. Trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng: Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2020 - Danh mục minh chứng TEIDI

5. Trường Đại học Vinh: Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2020 - Danh mục minh chứng TEIDI

6. Trường Đại học sư phạm Hà Nội: Báo cáo tự đánh giá TEIDI 2020 - Danh mục minh chứng TEIDI

Cục Quản lý Chất lượng - BQL Chương trình ETEP

In trang