Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 31/3/2020)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/3/2020).

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Cục Quản lý chất lượng

File đính kèm