Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

File đính kèm
Các bài viết khác