Danh sách Các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2016)

DANH SÁCH
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2016)

 

Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá: 578, trong đó:
- Trường đại học, học viện : 209
(13 trường được tổ chức KĐCLGD đánh giá ngoài, 06 trường được công nhận đạt tiêu
chuẩn chất lượng)
- Trường cao đẳng : 211
- Trường trung cấp chuyên nghiệp : 158

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

(Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục)

File đính kèm